Welkom by Nuwe Hoop Skool


Intersenfase


Die Intersenfase is die middelfase en bestaan uit ‘n kombinasie van die Intermediêrefase (graad 4 -6) en die Seniorfase (Graad 7).

Ons fokus is steeds op die basiese boustene van onderwys, maar leerders word hier ingelei tot meer abstrakte denke en selfstandige leeraktiwiteite.

Ons het 13 gespesialiseerde onderwysers en fokus op ‘n gedifferensieerde leerdergesentreerde uitkyk. Hier volg ons die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleid (CAPS). Die handboeke en leerderswerksboeke is aangepas om meer toeganklik te wees en probleemoplossing te vergemaklik.


Ons bied die volgende vakke in die fase aan:

  •  Afrikaans Huistaal en Afrikaans Addisionele taal
  •  Engels Huistaal en Engels Addisionele taal
  •  Wiskunde
  •  Lewensvaardighede/ Lewensoriëntering
  •  Natuurwetenskappe
  •  Sosiale wetenskappe
  •  Tegnologie (Graad 7)
  •  Kuns en Kultuur (Graad 7)
  •  Ekonomiese Bestuurswetenskappe (Graad 7)